Privacyverklaring

 

Inleiding

Jongeneel c.s. advocaten respecteert de privacy van haar cliënten en alle gebruikers van haar site. Jongeneel c.s. advocaten draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld.

 

Opdracht

Wanneer u Jongeneel c.s. advocaten opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden vraagt zij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in de administratie van Jongeneel c.s. advocaten en gebruikt om de opgedragen diensten ten behoeve van u te verrichten.

 

Persoonsgegevens

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Jongeneel c.s. advocaten verwerkt:

• Voor- en achternaam
• Adres
• Woonplaats
• Nummer identiteitsbewijs (Wwft)
• Telefoonnummer
• E-mailadres
 

Doel

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Jongeneel c.s. advocaten. Jongeneel c.s. advocaten verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij zij daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Jongeneel c.s. advocaten.

 

Verwerking

Jongeneel c.s. advocaten deelt uw adresgegevens uitsluitend met partijen die zij inschakelt om haar diensten te uwen behoeve te kunnen c.q. te moeten verrichten. De werknemers van Jongeneel c.s. advocaten en de door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met Jongeneel c.s. advocaten opnemen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jongeneel.net.

 

Bewaartermijn

Jongeneel c.s. advocaten bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld met inachtname van de wettelijke bewaringstermijnen.
 
Cookies

De website van Jongeneel c.s. advocaten maakt geen gebruik van cookies.

 

Beveiliging

Jongeneel c.s. advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er aanwijzingen zijn van misbruik van uw persoonsgegevens en/of vragen omtrent de privacy, neem dan zo spoedig mogelijk contact op info@jongeneel.net.
 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Jongeneel c.s. advocaten. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.